Utwórz fakturę

MEDICARE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MEDICARE
PIN 35716908
TIN 2020984977
Data utworzenia 29 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDICARE
Hattalova 9
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 314 €
Zysk 18 828 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 77,725
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,190
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,190
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,190
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 70,392
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 70,392
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 41,263
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,129
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 143
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 143
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 77,725
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,246
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 42,114
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 42,114
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,828
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,479
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,479
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 9,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 20
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 431
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 49,320
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 50,314
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 49,320
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 994
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,075
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,642
D. Usług (účtová grupa 51) 19,589
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 678
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 502
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 176
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 352
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,319
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,319
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 495
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,239
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,089
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 53
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 53
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -53
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 24,186
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,358
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,358
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,828
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015