Utwórz fakturę

ARBOR - okrasné a ovocné škôlky - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Nazwa firmy ARBOR - okrasné a ovocné škôlky
PIN 35716983
TIN 2020200501
Numer VAT SK2020200501
Data utworzenia 28 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARBOR - okrasné a ovocné škôlky
Poľná 6
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 661 710 €
Zysk 128 531 €
Kapitał 1 784 832 €
Kapitał własny 287 987 €
Dane kontaktowe
E-mail arbor@arbor.sk
witryna internetowa http://www.arbor.sk
Telefon(y) +421245925757
Telefon(y) kom. +421905948487
Nr(y) faksu 0245925625
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,141,272
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 288,007
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 288,007
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 29,300
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 100,289
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 119,747
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 38,671
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 850,083
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 479,553
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 25,680
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 319,882
3. Produkty (123) - /194/ 68,427
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 65,564
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 33,471
8. Podatek odroczony należności (481A) 33,471
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 326,542
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 289,209
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,209
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 36,953
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 380
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,517
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,478
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 39
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,182
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,182
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,141,272
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 415,824
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,610
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,610
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 637,406
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,361
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,361
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -365,084
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -365,084
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 128,531
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 724,077
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 417,181
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 381,469
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 35,712
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 167,114
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 72,195
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,195
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,455
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,048
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,876
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,540
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14,497
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,497
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 125,285
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,371
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 5
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,366
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,310,672
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,661,710
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 135,620
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 179,618
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 995,434
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -305,686
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 102,537
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 542,457
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,730
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,473,432
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 90,763
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 420,547
D. Usług (účtová grupa 51) 251,622
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 296,536
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 200,834
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 71,405
4. Koszty społeczne (527, 528) 24,297
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,135
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 78,354
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 78,354
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 301,692
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,783
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 188,278
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 344,591
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 791
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 784
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 784
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,770
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,577
2. Pozostałe koszty (562A) 13,577
O. Walutowe straty (563) 115
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,078
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -17,979
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 170,299
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 41,768
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 28,078
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 13,690
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 128,531
Date of updating data: 13.07.2016
Date of updating data: 13.07.2016