Utwórz fakturę

Agentúra RND - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.09.2015
Basic information
Nazwa firmy Agentúra RND
PIN 35717076
TIN 2020228419
Numer VAT SK2020228419
Data utworzenia 07 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Agentúra RND
Záhradnícka 95
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 426 315 €
Zysk 3 926 €
Kapitał 52 060 €
Kapitał własny -71 080 €
Dane kontaktowe
E-mail rnd@rnd.sk
Telefon(y) 0255563508
Telefon(y) kom. 0917913355
Nr(y) faksu 0255563508
Date of updating data: 09.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 46,025
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,004
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,004
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,174
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 830
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 42,450
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 52
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 52
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,608
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,343
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,343
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,265
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,790
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,240
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,550
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 571
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 571
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 46,025
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -74,776
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 18,511
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 18,511
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 89,624
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,158
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,158
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -188,995
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -188,995
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,926
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,666
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 185
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 185
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 49,719
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,034
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,034
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,401
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,316
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,567
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,421
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,980
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 762
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 762
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 70,135
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 70,135
Date of updating data: 09.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 312,971
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 426,315
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 312,971
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113,344
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 420,343
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,136
D. Usług (účtová grupa 51) 277,803
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 79,319
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 58,650
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 4,788
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,286
4. Koszty społeczne (527, 528) 595
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 340
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,469
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,469
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,730
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,546
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,972
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -19,968
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,106
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3
2. Pozostałe koszty (562A) 3
O. Walutowe straty (563) 471
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 632
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,085
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,887
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,926
Date of updating data: 09.09.2015
Date of updating data: 09.09.2015