Utwórz fakturę

MBB PALFINGER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.02.2016
Basic information
Nazwa firmy MBB PALFINGER
PIN 35717173
TIN 2020267634
Numer VAT SK2020267634
Data utworzenia 23 kwiecień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MBB PALFINGER
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 803 165 €
Zysk 15 717 €
Dane kontaktowe
E-mail mbbhubfix@stonline.sk
Telefon(y) 0252636611, 0552636611
Telefon(y) kom. 0903706973
Nr(y) faksu 0252636612
Date of updating data: 05.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 398,579
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,286
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,286
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,286
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 383,472
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 67,403
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 67,403
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 241,003
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 241,003
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 241,003
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 75,066
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 937
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 74,129
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 821
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 821
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 398,579
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 158,449
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 135,429
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 135,429
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,717
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,130
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,552
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,552
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 206,574
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 171,560
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,323
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,237
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 17,295
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 11,084
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,635
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 31,004
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,511
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 23,493
Date of updating data: 05.02.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 803,165
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 399,093
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 393,494
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,161
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 776,590
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 286,163
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,374
D. Usług (účtová grupa 51) 112,904
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 360,900
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 262,663
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 89,094
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,143
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 485
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,964
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,964
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,690
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 26,575
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 381,146
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,382
O. Walutowe straty (563) 9
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,373
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,374
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,201
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,484
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,484
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,717
Date of updating data: 05.02.2016
Date of updating data: 05.02.2016