Utwórz fakturę

Lentimex - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Lentimex
PIN 35717301
TIN 2020227990
Numer VAT SK2020227990
Data utworzenia 07 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Lentimex
Hviezdoslavovo nám. 15
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 80 904 889 €
Zysk 127 217 €
Kapitał 35 050 343 €
Kapitał własny 3 723 261 €
Dane kontaktowe
E-mail jankovicova@lentimex.sk
Telefon(y) 0259300845, 0259300810, 0259300853
Nr(y) faksu 0259300816, 0259300856
Date of updating data: 23.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 31,839,819
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,622,092
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 492,053
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 245,603
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 53,325
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 187,243
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,882
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 12,130,039
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 12,126,289
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,750
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,187,426
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 554,025
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 554,025
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 183,893
8. Podatek odroczony należności (481A) 183,893
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,435,783
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,959,803
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,959,803
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 96,703
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,379,277
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,725
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,137
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,588
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 30,301
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,222
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 17,079
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 31,839,819
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,815,276
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,825,666
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,825,666
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,120,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 102,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 102,992
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -962,468
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -962,468
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,601,869
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,605,821
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,952
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 127,217
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,024,543
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,365,285
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,211,551
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,462
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 90,107
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 60,165
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 19,375,281
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,984,372
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,984,372
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 600,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,171
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,779
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,156
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,757,803
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 37,438
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 37,438
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,246,539
Date of updating data: 23.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 53,457,271
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 80,904,889
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 51,649,326
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,790,262
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 17,683
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,447,618
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,692,693
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 50,323,354
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 46,597
D. Usług (účtová grupa 51) 892,485
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 376,039
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 286,451
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 83,459
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,129
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,896
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 100,431
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 100,431
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,123
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,933,768
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,212,196
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,177,152
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,378,716
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 592,704
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 186,115
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 186,115
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 599,894
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,492,362
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 390,095
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 826,466
2. Pozostałe koszty (562A) 826,466
O. Walutowe straty (563) 2,043,927
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 231,874
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,113,646
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 98,550
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -28,667
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 71,134
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -99,801
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 127,217
Date of updating data: 23.10.2015
Date of updating data: 23.10.2015