Utwórz fakturę

DOMO 8 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DOMO 8
PIN 35717424
TIN 2020978487
Numer VAT SK2020978487
Data utworzenia 13 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOMO 8
Bronzová 25
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 928 €
Zysk 10 772 €
Kapitał 377 819 €
Kapitał własny 283 549 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421262859740
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 351,034
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 324,013
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 324,013
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 53,110
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 247,320
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,009
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 17,574
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,391
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,645
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,686
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,686
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 659
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -700
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 5,416
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 5,416
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,330
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 999
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,331
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 630
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 630
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 351,034
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 294,321
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 276,246
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 276,246
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,772
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,713
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 56,713
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 261
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 261
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 54,205
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 170
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,077
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 62,863
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,928
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 62,863
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,065
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,889
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,840
D. Usług (účtová grupa 51) 11,495
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,233
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,477
4. Koszty społeczne (527, 528) 532
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 621
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 29,762
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 29,762
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,938
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,039
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 49,528
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 85
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 85
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -85
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,954
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,182
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,182
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015