Utwórz fakturę

Lagermax Autotransport Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Lagermax Autotransport Slovakia
PIN 35717599
TIN 2020241432
Numer VAT SK2020241432
Data utworzenia 14 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Lagermax Autotransport Slovakia
Rybničná 40/C
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 705 097 €
Zysk 316 174 €
Kapitał 3 350 820 €
Kapitał własny -670 095 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249238210
Date of updating data: 30.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,912,167
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,966,969
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,968
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,968
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,965,001
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,032
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,923,647
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 35,700
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,622
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,927,108
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 169,633
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 169,633
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,308
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 5,308
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,308
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,483,076
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,445,088
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 574,717
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 870,371
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,397
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 36,591
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 269,091
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 19,822
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 249,269
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,090
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 301
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,457
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 5,332
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,912,167
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -268
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 116,179
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 116,179
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,618
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,618
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -444,239
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,639,083
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,083,322
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 316,174
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,912,435
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 571,822
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 263,622
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20,536
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 287,664
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 26,162
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 26,162
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 132,500
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,775,631
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,284,650
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,766,844
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 517,806
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 123,015
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 80,943
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,329
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213,694
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 138,820
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 86,346
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 52,474
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 267,500
Date of updating data: 30.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,605,628
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,705,097
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 62
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,456,983
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 99,469
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148,583
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,232,469
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 62
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,899,732
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -41,722
D. Usług (účtová grupa 51) 4,842,207
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,818,942
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,013,117
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 705,139
4. Koszty społeczne (527, 528) 100,686
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 93,418
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 386,428
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 386,428
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 56,168
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 402
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 176,832
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 472,628
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,756,766
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 67
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 67
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 59,857
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 23,183
2. Pozostałe koszty (562A) 23,183
O. Walutowe straty (563) 429
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 36,245
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -59,777
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 412,851
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 96,677
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 96,677
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 316,174
Date of updating data: 30.08.2016
Date of updating data: 30.08.2016