Utwórz fakturę

BUSINESS AND DRIVE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy BUSINESS AND DRIVE
PIN 35717751
TIN 2020206760
Numer VAT SK2020206760
Data utworzenia 07 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BUSINESS AND DRIVE
Továrenská 3/B
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 700 626 €
Zysk 3 507 €
Kapitał 3 103 254 €
Kapitał własny 1 545 866 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0346244239, 0347746611, 0347725158
Telefon(y) kom. +421905825647, 0905825647
Nr(y) faksu 0(0)347746612, 0346244239
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,484,875
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,857,646
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 9,734
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 9,734
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,413,734
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 37,595
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 868,557
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 466,211
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 41,371
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 434,178
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 434,178
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 619,233
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 299,341
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 146,560
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 30,740
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 122,041
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 70,717
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 70,717
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,717
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 196,339
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 194,708
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,708
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 429
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,202
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 52,836
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,967
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 38,869
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,996
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,996
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,484,875
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,570,104
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 42,270
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 42,270
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 423,174
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 423,174
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,091,195
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,125,196
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -34,001
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,507
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 870,293
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 239,276
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,512
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 94,939
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 139,825
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 590,186
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 311,344
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 311,344
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 149,583
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 31,123
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,854
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,158
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 63,124
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 40,831
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 40,831
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 44,478
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 20,217
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 24,261
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,627,475
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,700,626
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,216,557
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 968,574
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 430,633
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 30,740
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 13,843
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,644
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,635
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,671,128
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 999,672
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 436,817
D. Usług (účtová grupa 51) 339,595
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 687,375
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 497,479
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 166,978
4. Koszty społeczne (527, 528) 22,918
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,318
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 154,856
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 154,856
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,364
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,163
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,968
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,498
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 884,263
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 47
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,581
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,243
2. Pozostałe koszty (562A) 10,243
O. Walutowe straty (563) 277
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,061
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,529
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,969
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,462
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 11,581
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,507
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015