Utwórz fakturę

TELERVIS PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Nazwa firmy TELERVIS PLUS
PIN 35717769
TIN 2020978905
Numer VAT SK2020978905
Data utworzenia 14 maj 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TELERVIS PLUS
Staré Grúnty 7
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 200 908 €
Zysk 378 083 €
Kapitał 10 853 094 €
Kapitał własny 2 241 285 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.kesovka.sk
Telefon(y) +421850166666
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,104,989
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,081,988
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 211,242
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 64,573
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 146,669
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 870,746
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 870,746
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,020,534
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,283
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,283
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,846,028
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,302
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,302
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 20,000
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 49,666
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,325
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,750,735
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 171,223
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,462
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 163,761
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,467
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,467
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,104,989
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,619,368
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,328,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,328,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 132,800
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 132,800
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 780,485
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 780,485
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 378,083
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,485,621
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,120,962
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 8,094,427
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 21,359
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 5,176
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 304,354
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 66,927
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,927
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 67,480
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 96,015
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,003
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,929
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 60,305
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 60,305
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 200,908
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 197,708
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,937,794
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 254,642
D. Usług (účtová grupa 51) 1,463,143
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,561,345
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,127,234
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 395,000
4. Koszty społeczne (527, 528) 39,111
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 199,210
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 79,282
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 79,282
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,848
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,344,586
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,738
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,736,886
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,717,785
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,048,505
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,443,188
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,443,188
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 35
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3,605,282
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 810,697
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 607,095
2. Pozostałe koszty (562A) 607,095
O. Walutowe straty (563) 162
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 203,440
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 5,237,808
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 500,922
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 122,839
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 122,839
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 378,083
Date of updating data: 26.01.2016
Date of updating data: 26.01.2016