Utwórz fakturę

ELEKTRONIKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.05.2016
Basic information
Nazwa firmy ELEKTRONIKA
PIN 35717998
TIN 2020250848
Numer VAT SK2020250848
Data utworzenia 12 maj 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba ELEKTRONIKA
Bratislavská 41
90045
Malinovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 705 027 €
Zysk 8 816 €
Kapitał 1 067 434 €
Kapitał własny 414 819 €
Dane kontaktowe
E-mail office@elektronika-as.sk
Telefon(y) 0240200711
Date of updating data: 09.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,012,049
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 41,789
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 41,789
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 41,789
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 622,707
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 22,054
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,562
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,416
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 18,076
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 156,918
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 156,918
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 230,455
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 228,104
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 228,104
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,884
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 467
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 213,280
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,578
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 199,702
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 347,553
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 347,553
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,012,049
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 303,635
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 132,776
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 132,776
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 26,555
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 26,555
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 135,488
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 157,730
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,242
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,816
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 708,414
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 491
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 491
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 427,923
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 416,261
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 416,261
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 72
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,385
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,200
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,005
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 280,000
Date of updating data: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 714,337
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 705,027
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,800
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 702,196
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 678,064
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 401,841
D. Usług (účtová grupa 51) 180,037
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 87,955
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 63,764
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 22,449
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,742
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,116
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,522
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,522
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 593
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 26,963
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 123,118
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,310
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,827
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5,827
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,804
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,679
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 24,577
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 17,406
2. Pozostałe koszty (562A) 17,406
O. Walutowe straty (563) 2,844
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,327
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,267
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,696
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,816
Date of updating data: 09.05.2016
Date of updating data: 09.05.2016