Utwórz fakturę

MISTRÁL HS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.04.2016
Basic information
Nazwa firmy MISTRÁL HS
PIN 35718013
TIN 2020227968
Numer VAT SK2020227968
Data utworzenia 07 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MISTRÁL HS
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 103 370 €
Zysk 1 978 €
Kapitał 44 980 €
Kapitał własny -19 352 €
Dane kontaktowe
E-mail mistral@naex.sk
Telefon(y) 0252495212, 0911131797, 0220724379
Telefon(y) kom. 0911131797
Nr(y) faksu 0252495212
Date of updating data: 26.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 59,305
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 76
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 76
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 76
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 59,006
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 45
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 45
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,124
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,977
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,977
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 332
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,815
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,837
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,349
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,488
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 223
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 223
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 59,305
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,564
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,846
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,933
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -45,779
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,978
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,869
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 57
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 57
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 70,729
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 30,287
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,186
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,101
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 35,712
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 544
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 761
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,425
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,083
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,083
Date of updating data: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 100,314
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 103,370
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,279
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 99,035
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,056
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 99,261
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 922
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,278
D. Usług (účtová grupa 51) 87,112
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,133
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,120
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,013
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 474
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 155
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 155
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 187
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,109
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 11,002
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 455
O. Walutowe straty (563) 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 386
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -421
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,688
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,710
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,710
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,978
Date of updating data: 26.04.2016
Date of updating data: 26.04.2016