Utwórz fakturę

HYDRONIKA NOVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.02.2016
Basic information
Nazwa firmy HYDRONIKA NOVA
PIN 35718030
TIN 2020209873
Numer VAT SK2020209873
Data utworzenia 20 maj 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba HYDRONIKA NOVA
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 265 405 €
Zysk -279 962 €
Kapitał 13 041 545 €
Kapitał własny 11 249 597 €
Date of updating data: 18.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,381,325
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,287,239
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 8,298
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 8,298
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,372,105
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 5,457,512
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,144,813
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ -92,932
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,850,802
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 11,910
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,906,836
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,727,476
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 1,179,360
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 92,650
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 72,033
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -1,861,767
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -1,861,767
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,800
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,900,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,617
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 936
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,681
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,436
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,436
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,381,325
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,969,636
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 12,118,104
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 12,118,104
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 199,123
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 199,123
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 186,982
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 186,982
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,254,611
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,806,494
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,061,105
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -279,962
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,397,471
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 700,000
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 700,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,122,471
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 947,449
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 947,449
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,282
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 171,740
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 575,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 14,218
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 14,218
Date of updating data: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,106,124
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,265,405
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 112
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,106,012
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 159,281
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,503,362
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 218,509
D. Usług (účtová grupa 51) 898,050
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 123,398
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 256,563
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 256,563
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -12,238
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,080
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -237,957
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -10,435
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 39,135
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 34,487
2. Pozostałe koszty (562A) 34,487
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,648
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -39,122
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -277,079
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -279,962
Date of updating data: 18.02.2016
Date of updating data: 18.02.2016