Utwórz fakturę

Real Conex - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Real Conex
PIN 35718455
TIN 2020250452
Numer VAT SK2020250452
Data utworzenia 26 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Real Conex
Teslova 12
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 356 422 €
Zysk 322 089 €
Kapitał 2 969 071 €
Kapitał własny 169 447 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,771,014
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,652,624
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 198,943
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 198,943
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,449,431
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,583,937
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 820,354
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 45,140
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 4,250
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 4,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 117,755
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,086
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,086
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 356
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 356
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 356
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,270
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 21,925
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,925
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 345
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 90,043
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 287
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 89,756
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 635
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 635
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,771,014
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 442,852
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,086
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,086
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 11,290
3. Ocena różnicy z przeszacowania na łączenie, scalanie i podział (+/- 416) 11,290
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 67,192
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 67,192
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 322,089
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,326,842
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 368
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 368
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,194,260
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,330
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,330
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,142,424
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 638
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,827
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,041
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,214
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,214
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,105,000
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 25,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,320
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 356,372
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 356,422
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 356,372
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 326,909
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42,768
D. Usług (účtová grupa 51) 85,634
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,791
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,632
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,137
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,022
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 20,452
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 150,486
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 150,486
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,778
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,513
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 227,970
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 410,275
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 13,133
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 397,129
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 114,817
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 111,602
2. Pozostałe koszty (562A) 111,602
O. Walutowe straty (563) 16
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,199
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 295,458
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 324,971
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 322,089
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015