Utwórz fakturę

ALEF FILM & MEDIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALEF FILM & MEDIA
PIN 35718463
TIN 2020251332
Numer VAT SK2020251332
Data utworzenia 16 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALEF FILM & MEDIA
Tekovská 7
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 57 904 €
Zysk -6 319 €
Kapitał 2 664 814 €
Kapitał własny -78 565 €
Dane kontaktowe
E-mail alef@webdesign.sk
Telefon(y) 0220902648
Nr(y) faksu 0220902647
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,406,505
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,822,251
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,659,120
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 687,038
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 972,082
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 163,131
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 7,137
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 117,612
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,750
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,564
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 12,253
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,815
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 556,095
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 836
4. Zwierzęta (124) - /195/ 836
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 163,046
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 92,046
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,046
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 10,584
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,670
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 50,746
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 160,224
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 160,224
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 231,989
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,434
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 228,555
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 28,159
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,794
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 22,365
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,406,505
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -84,884
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -85,868
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,657
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -100,525
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,319
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,357,799
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 122
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 122
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,157,435
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 313,805
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,805
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,491
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 511
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 119,092
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 722,513
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 335
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 335
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 199,907
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,133,590
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,133,590
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 28,741
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 57,904
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 193
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,548
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,163
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,263
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,352
D. Usług (účtová grupa 51) 16,249
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,763
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,920
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,843
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 649
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,250
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,250
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,359
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,140
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,359
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,319
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015