Utwórz fakturę

OMEGA Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Nazwa firmy OMEGA Slovakia
Stan W likwidacji
PIN 35718684
TIN 2020218277
Numer VAT SK2020218277
Data utworzenia 16 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OMEGA Slovakia
Galbavého 1
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 11 248 €
Zysk -5 667 €
Kapitał 33 053 €
Kapitał własny -21 044 €
Dane kontaktowe
E-mail firma@omegaslovakia.sk
Telefon(y) 0243412361, 0905315573
Telefon(y) kom. +421905341830, 0905315573
Nr(y) faksu 0243412361
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,316
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 805
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 805
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 805
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,511
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,085
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 4,085
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,702
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,502
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,502
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 169
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 31
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,724
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,015
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,709
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,316
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,988
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,734
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,734
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,408
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 489
2. Inne fundusze (427, 42X) 919
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -38,463
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -38,463
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,667
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,304
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 46,304
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 46,301
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,301
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 11,248
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,265
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,983
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,260
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,826
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,262
D. Usług (účtová grupa 51) 4,078
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 94
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 94
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,012
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,901
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 6
3. Inne przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666A) 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 694
O. Walutowe straty (563) 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 610
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -655
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,667
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,667
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016