Utwórz fakturę

CHYOSLA - STAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Nazwa firmy CHYOSLA - STAV
PIN 35718811
TIN 2020228023
Numer VAT SK2020228023
Data utworzenia 28 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CHYOSLA - STAV
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 046 599 €
Zysk 9 109 €
Kapitał 981 666 €
Kapitał własny 906 €
Dane kontaktowe
E-mail chyosla-stav@chyosla-stav.sk
Telefon(y) 0326401350, 0244872354, 0244872356, 0244872358, 0265961507
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 940,239
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 617,811
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 617,811
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 97,618
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 440,436
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 79,757
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 320,254
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 228,963
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 228,963
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 77,806
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 76,412
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,412
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 88
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,306
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,485
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,976
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,509
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,174
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,174
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 940,239
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,639
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -19,421
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -19,421
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,109
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 926,165
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 817,037
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 816,477
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 560
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 102,288
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 81,416
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,416
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 233
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,022
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,039
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,463
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 115
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,840
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,840
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 12,435
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 12,435
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,038,313
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,046,599
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,038,313
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,286
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,035,109
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 433,340
D. Usług (účtová grupa 51) 334,048
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 171,105
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 123,923
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 40,975
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,207
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,412
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 72,006
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 72,006
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,457
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,741
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,490
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 270,925
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 268
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 267
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,005
O. Walutowe straty (563) 401
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 604
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -737
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,753
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,644
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,644
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,109
Date of updating data: 28.01.2016
Date of updating data: 28.01.2016