Utwórz fakturę

TORZO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Nazwa firmy TORZO
PIN 35718935
TIN 2020219872
Numer VAT SK2020219872
Data utworzenia 26 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TORZO
Hlavná 3
91701
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 390 109 €
Zysk 319 €
Kapitał 743 256 €
Kapitał własny 193 101 €
Dane kontaktowe
E-mail torzo@torzo.sk
Telefon(y) 0335514033
Nr(y) faksu 0335514032
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 695,762
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,063
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 27,063
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 10,032
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,031
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 668,355
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 359,187
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 55
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 359,132
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 295,080
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 225,541
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 225,541
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,980
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 62,559
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,088
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,205
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,883
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 344
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 344
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 695,762
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 197,343
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 245,635
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -55,914
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -55,914
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 319
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 498,229
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,733
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,245
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,335
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 3,153
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 346,894
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 202,773
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202,773
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 135,310
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 733
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 654
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 381
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,043
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 108
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 108
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142,494
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 190
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 190
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 380,132
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 390,109
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 350,784
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 29,349
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 7,300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,676
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 365,353
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 255,087
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,636
D. Usług (účtová grupa 51) 46,781
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,425
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,929
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,540
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,956
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 357
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,956
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,956
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,749
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 17,167
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 195
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,756
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 61,629
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 74
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 22,165
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9,212
2. Pozostałe koszty (562A) 9,212
O. Walutowe straty (563) 5,040
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7,913
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -22,089
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,667
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,348
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,348
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 319
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016