Utwórz fakturę

Hviezdoslavovo námestie 11 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Hviezdoslavovo námestie 11
PIN 35719095
TIN 2020267601
Numer VAT SK2020267601
Data utworzenia 27 maj 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Hviezdoslavovo námestie 11
Leškova 5
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 333 €
Zysk -25 612 €
Kapitał 297 522 €
Kapitał własny -38 872 €
Dane kontaktowe
E-mail magda@funradio.sk
Telefon(y) 0257787302
Date of updating data: 04.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 283,599
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 208,986
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 208,986
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 208,986
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 74,613
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 47,413
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 47,413
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,345
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,345
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,345
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,855
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,850
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 283,599
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -64,484
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -46,175
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -46,175
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,612
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 348,083
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 336,114
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 336,114
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,969
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,066
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,066
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,892
Date of updating data: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 333
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 333
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 333
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,897
D. Usług (účtová grupa 51) 1,962
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 549
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,999
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,999
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,387
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -24,564
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,629
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 90
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 90
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -88
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -24,652
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -25,612
Date of updating data: 04.02.2016
Date of updating data: 04.02.2016