Utwórz fakturę

GROTTO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.10.2015
Basic information
Nazwa firmy GROTTO
PIN 35719184
TIN 2020266413
Numer VAT SK2020266413
Data utworzenia 26 maj 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba GROTTO
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 298 789 €
Zysk -866 737 €
Kapitał 12 598 568 €
Kapitał własny 6 764 052 €
Dane kontaktowe
E-mail grotto@grotto.sk
witryna internetowa http://www.grotto.sk
Telefon(y) +421456744674, +421456743380, +421456743381, +421456744185
Telefon(y) kom. +421903826627
Nr(y) faksu 0456743381
Date of updating data: 13.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 12,215,243
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,948,279
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 61,557
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 57,414
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 4,143
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,886,722
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 11,189
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,973,497
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,885,439
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 16,597
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,028,059
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,704
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,704
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,055
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,055
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,055
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,014,843
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 992,450
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 992,450
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 22,393
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,457
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 279
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,178
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 238,905
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 353
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 97,000
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 141,552
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 12,215,243
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,003,226
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,980,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,980,000
A.II. Składki (412) 584,213
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,089
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,089
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -33,356
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -33,356
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 329,017
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 329,017
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -866,737
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,583,980
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 251,099
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 29,519
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 32,216
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 189,364
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 12,523
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 12,523
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 995,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,284,503
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 863,081
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 863,081
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 128,836
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 51,995
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 100,807
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 273,398
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 866,386
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 40,652
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 36,143
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,509
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 203
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,628,037
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,308,192
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 319,845
Date of updating data: 13.10.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,298,789
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,828
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 198,526
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,630,099
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 49,211
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 416,125
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,079,795
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,828
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 668,429
D. Usług (účtová grupa 51) 271,689
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 799,103
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 570,552
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 196,297
4. Koszty społeczne (527, 528) 32,254
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,866
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,012,804
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,012,804
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 51,806
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 150,931
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106,339
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -781,006
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 888,507
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 46,613
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 43,646
2. Pozostałe koszty (562A) 43,646
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,967
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -46,613
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -827,619
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 39,118
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 36,238
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -866,737
Date of updating data: 13.10.2015
Date of updating data: 13.10.2015