Utwórz fakturę

PATRIOT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Nazwa firmy PATRIOT
PIN 35719656
TIN 2020266479
Numer VAT SK2020266479
Data utworzenia 03 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PATRIOT
Gessayova 10
85103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 470 977 €
Zysk 3 887 €
Kapitał 3 233 335 €
Kapitał własny 136 352 €
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,003,030
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,690,364
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,530,801
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 32,216
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,383,931
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 114,654
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 159,563
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 159,563
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 307,866
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,527
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 40,527
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,527
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 267,339
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 247,163
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,176
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,800
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,800
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,003,030
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 171,959
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 169,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,283
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,283
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 31,719
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 31,719
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -43,230
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 53,675
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -96,905
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,887
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,625,202
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 19,912
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 19,912
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 2,563,045
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,245
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 41,970
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,970
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,004
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -729
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 205,869
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 205,869
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 377,699
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 470,977
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 377,699
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 60,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,278
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 383,916
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,841
D. Usług (účtová grupa 51) 88,572
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,282
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 192,293
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 192,293
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 49,625
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,834
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,469
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 87,061
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 286,286
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,275
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,275
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,275
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82,113
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 79,515
2. Pozostałe koszty (562A) 79,515
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,598
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -79,838
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,223
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,336
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,336
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,887
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015