Utwórz fakturę

DESTIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DESTIN
PIN 35720166
TIN 2020266677
Numer VAT SK2020266677
Data utworzenia 06 czerwiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba DESTIN
Teplica 893
91621
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 462 745 €
Zysk 2 090 €
Kapitał 747 868 €
Kapitał własny 309 996 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0327787107, 0327787279, 0327787980
Nr(y) faksu 0327787107
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 630,403
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 276,706
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 276,706
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 23,165
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 235,145
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,396
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 349,900
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 63,103
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 63,103
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 245,199
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 240,033
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,033
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 3,319
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 850
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 997
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,598
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15,647
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 25,951
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,797
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,797
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 630,403
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 312,087
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33,153
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33,153
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 243,644
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 243,644
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,090
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,316
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 457
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 457
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 237,247
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,168
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,168
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 191,433
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,989
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,769
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,696
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 192
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,154
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,154
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,458
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,461,979
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,462,745
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,461,980
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 765
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,448,300
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 459,423
D. Usług (účtová grupa 51) 685,741
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 226,426
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 162,092
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 56,303
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,031
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,662
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 61,367
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 61,367
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,681
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,445
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 316,816
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 114
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 110
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,028
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,493
2. Pozostałe koszty (562A) 6,493
O. Walutowe straty (563) 1,820
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,715
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,914
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,531
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,441
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,441
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,090
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015