Utwórz fakturę

PEMAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PEMAR
PIN 35720221
TIN 2021411777
Numer VAT SK2021411777
Data utworzenia 04 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PEMAR
Karloveské rameno 6
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 187 029 €
Zysk 51 751 €
Kapitał 1 107 812 €
Kapitał własny 134 301 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,159,627
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,132,503
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,132,503
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 357,798
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 525,941
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 86,405
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 162,359
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 26,137
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,062
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,062
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,062
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,075
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 244
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,831
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 987
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 987
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,159,627
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,053
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 86,927
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 33
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 33
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 40,703
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 70,657
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -29,954
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,751
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 973,574
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 309,696
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,785
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,785
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 300,766
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,146
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 663,878
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 187,029
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 181,160
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,869
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 120,596
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,565
D. Usług (účtová grupa 51) 9,546
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 19,604
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 87,881
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 87,881
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 66,433
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 168,049
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 31
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 121
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 121
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -86
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 66,347
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,596
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,596
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 51,751
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015