Utwórz fakturę

HOFFMAN a ALBRECHT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy HOFFMAN a ALBRECHT
PIN 35720379
TIN 2020267051
Numer VAT SK2020267051
Data utworzenia 11 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HOFFMAN a ALBRECHT
Obchodná 35
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 241 433 €
Zysk -47 662 €
Kapitał 1 874 000 €
Kapitał własny -259 972 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252920983, 0252932647
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,763,713
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,613,354
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,613,354
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 22,174
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,420,142
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,607
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 161,492
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 3,939
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 144,026
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 24,895
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,696
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,696
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 7,570
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 7,570
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 111,561
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,069
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 101,492
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6,333
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,633
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,700
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,763,713
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -307,634
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -267,276
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -267,276
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,662
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,047,902
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 155
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 155
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,618,036
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,358
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,358
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,599,238
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 79
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 149
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,212
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 700
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 700
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 429,011
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 23,445
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -235
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 23,680
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 241,422
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 241,433
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 300
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 241,121
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,576
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,767
D. Usług (účtová grupa 51) 62,885
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,728
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,753
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 962
4. Koszty społeczne (527, 528) 13
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,238
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 166,633
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 166,633
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 957
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,368
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -42,143
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 144,769
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,564
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,564
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,559
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -46,702
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -47,662
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015