Utwórz fakturę

FORTUNA LIBRI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.05.2016
Basic information
Nazwa firmy FORTUNA LIBRI
PIN 35720441
TIN 2020252740
Numer VAT SK2020252740
Data utworzenia 16 czerwiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba FORTUNA LIBRI
Zadunajská cesta 8
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 365 910 €
Zysk 26 759 €
Kapitał 2 457 315 €
Kapitał własny 1 002 719 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.fortunalibri.sk
Telefon(y) +421268204701, +421268204700
Nr(y) faksu 0268204740
Date of updating data: 18.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,084,857
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 656,357
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 75,114
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 75,114
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 22,365
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,015
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 350
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 558,878
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 29,700
8. Kredyty i inne długoterminowe aktywa finansowe szczątkowego okres spłaty nie dłuższy niż jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 529,178
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,308,502
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 711,463
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 39,024
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 672,439
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 358,149
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 356,165
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 356,165
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,984
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 238,890
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,643
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 231,247
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 119,998
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 5,082
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 114,916
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,084,857
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 914,371
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 38,917
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 38,917
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,262
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,262
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 846,101
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,377,087
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -530,986
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,759
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,103,290
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,874
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 7,154
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,720
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,016,544
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 724,352
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 724,352
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 241,984
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,406
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,496
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,912
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 394
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,691
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,691
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 89
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 75,092
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 67,196
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 184
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 67,012
Date of updating data: 18.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,365,910
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,176,560
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 161,173
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,177
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,358,352
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 635,568
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,821
D. Usług (účtová grupa 51) 415,264
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 218,468
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 155,620
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 55,949
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,899
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 970
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,364
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,364
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 15,412
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,485
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,558
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 265,080
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36,073
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21,182
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21,182
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 14,891
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,989
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,931
2. Pozostałe koszty (562A) 7,931
O. Walutowe straty (563) 1,519
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,539
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 22,084
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,642
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,883
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 26,759
Date of updating data: 18.05.2016