Utwórz fakturę

PT ENGINEERING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PT ENGINEERING
PIN 35720743
TIN 2020228309
Numer VAT SK2020228309
Data utworzenia 16 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PT ENGINEERING
Gruzínska 18
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 111 472 €
Zysk 486 573 €
Kapitał 651 945 €
Kapitał własny 590 696 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243413238
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,179,994
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 301,282
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 301,282
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 364
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 40,201
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 260,717
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 874,117
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,238
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 121
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 17,117
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 635,360
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 104,800
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,800
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 513,896
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,883
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 781
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 221,519
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,611
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 218,908
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,595
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,595
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,179,994
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,077,269
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 865
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 865
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 583,192
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 583,192
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 486,573
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,725
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,626
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 749
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,877
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 94,408
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 35,165
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,165
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,839
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,528
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,269
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,607
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,691
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,691
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,110,878
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,111,472
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,110,878
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -1,464
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 917
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,141
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 485,392
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 36,111
D. Usług (účtová grupa 51) 300,980
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 119,901
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 85,135
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,256
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,510
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,575
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,798
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,798
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,027
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 626,080
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 772,323
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,549
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,528
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,528
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,162
O. Walutowe straty (563) 48
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,114
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -613
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 625,467
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 138,894
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 138,894
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 486,573
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015