Utwórz fakturę

SPINET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.11.2016
Basic information
Nazwa firmy SPINET
PIN 35720905
TIN 2020250221
Numer VAT SK2020250221
Data utworzenia 17 czerwiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba SPINET
Sabinovská 3
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 945 604 €
Zysk 68 702 €
Kapitał 423 304 €
Kapitał własny 293 252 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.spinet.sk
Telefon(y) +421244372857
Telefon(y) kom. +421910803010, +421910803040, +421910804040
Nr(y) faksu 0244372857
Date of updating data: 15.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 544,254
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 23,400
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 23,400
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,650
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 2,750
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 511,926
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 75,308
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 75,308
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 217,436
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 217,436
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,436
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 219,182
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 218
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 218,964
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,928
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,055
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,873
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 544,254
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 272,022
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 17,214
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 17,214
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 152,906
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 196,177
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -43,271
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,702
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 271,921
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 916
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 916
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 251,052
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 153,803
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,803
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 23,892
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,405
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,932
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,799
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 16,799
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,154
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 311
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 311
Date of updating data: 15.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 943,252
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 945,604
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 560,183
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 383,069
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,603
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 749
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 853,243
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 455,289
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 34,663
D. Usług (účtová grupa 51) 72,746
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 279,828
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 212,178
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 63,863
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,787
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,049
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,063
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,063
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,603
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 92,361
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 380,553
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,500
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 7,360
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 124
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,755
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 6,639
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,116
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,255
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 87,106
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,404
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,404
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 68,702
Date of updating data: 15.11.2016
Date of updating data: 15.11.2016