Utwórz fakturę

T.O.P. AUTO Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.10.2015
Basic information
Nazwa firmy T.O.P. AUTO Bratislava
PIN 35721014
TIN 2020250331
Numer VAT SK2020250331
Data utworzenia 01 lipiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba T.O.P. AUTO Bratislava
Rožňavská 30
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 942 156 €
Zysk 219 995 €
Kapitał 4 619 172 €
Kapitał własny 484 635 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421249109422
Nr(y) faksu 0220511116
Date of updating data: 30.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,583,644
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 770,290
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 770,290
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 770,290
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,786,416
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,922,779
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 493,795
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 167,480
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,261,504
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 855,891
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 654,639
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 654,639
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 166,136
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 35,116
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,746
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,283
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 463
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 26,938
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 26,836
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 102
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,583,644
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 259,831
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,636
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,636
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 219,995
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,322,203
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 27,105
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 22,901
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,204
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 4,607
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 4,607
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,837,460
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 817,815
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 817,815
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,457,037
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 444,799
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 62,637
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 42,282
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,390
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 500
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 70,204
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 57,029
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 13,175
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 357,396
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 25,431
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,610
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 1,610
Date of updating data: 30.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,821,386
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,942,156
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,511,723
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,186,493
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 45,350
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 639,748
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 558,842
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,614,224
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 12,452,108
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,125,285
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 13,990
D. Usług (účtová grupa 51) 834,533
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,344,847
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 983,087
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 330,939
4. Koszty społeczne (527, 528) 30,821
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,769
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 253,532
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 253,532
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 497,921
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 22,453
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60,786
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 327,932
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,317,650
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 17
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 17
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 28,528
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 15,610
2. Pozostałe koszty (562A) 15,610
O. Walutowe straty (563) 83
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,835
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -28,503
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 299,429
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 79,434
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 82,778
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,344
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 219,995
Date of updating data: 30.10.2015
Date of updating data: 30.10.2015