Utwórz fakturę

KAISAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KAISAR
PIN 35721171
TIN 2020209917
Numer VAT SK2020209917
Data utworzenia 25 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KAISAR
Planckova 1
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 950 938 €
Zysk -1 161 963 €
Kapitał 10 531 182 €
Kapitał własny 4 829 613 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903911283, +421910911230, +421910911229, +421903911219, +421911392314, +421901911392
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,288,581
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 9,126,523
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 13,811
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 13,811
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 9,112,712
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 219,015
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,682,220
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,025,369
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 186,108
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 160,715
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,290
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 12,327
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 963
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 133,370
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 133,370
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,370
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,055
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,636
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -14,581
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,343
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,343
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,288,581
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,667,649
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 331,939
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 331,939
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 5,403,451
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -905,778
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 45,354
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -951,132
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,161,963
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,501,181
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,172
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,815
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 14,357
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,318,690
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,165,319
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 399,941
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399,941
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 743,225
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,899
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 10,711
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,543
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,119,751
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,119,751
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 950,938
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 950,938
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,167
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 649,917
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 296,854
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,028,886
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 244,099
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 381,408
D. Usług (účtová grupa 51) 181,171
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 176,464
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 130,026
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 45,781
4. Koszty społeczne (527, 528) 657
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,915
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,024,948
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,024,948
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,881
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,077,948
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -152,594
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84,015
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 78,568
2. Pozostałe koszty (562A) 78,568
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,447
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84,015
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,161,963
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,161,963
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015