Utwórz fakturę

SIBA - SIGN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Nazwa firmy SIBA - SIGN
PIN 35721189
TIN 2020200688
Numer VAT SK2020200688
Data utworzenia 23 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SIBA - SIGN
Hlavná 37
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 524 445 €
Zysk 2 445 €
Kapitał 1 948 679 €
Kapitał własny 465 190 €
Dane kontaktowe
E-mail siba@siba.sk
witryna internetowa http://www.siba.sk
Telefon(y) +421245647115, +421245994132, +421245994811, +421245994056, +421245647039, +421245647116, +421245994812
Nr(y) faksu 0245994811, 0245994812
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,086,598
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,544,991
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 594,991
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 135,457
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 321,125
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 131,283
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 7,126
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 950,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 950,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 540,328
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 86,357
3. Produkty (123) - /194/ 566
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 85,791
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 452,038
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 451,310
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 451,310
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 728
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,933
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,462
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 471
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,279
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,279
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,086,598
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 474,784
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 465,035
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 478,831
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,796
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,445
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,611,814
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 77,641
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 73,002
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,211
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,428
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 51,451
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 51,451
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 261,880
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,079,249
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 217,980
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 217,980
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 789,645
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,721
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,845
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,135
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,923
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,889
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 889
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,000
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139,704
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,486,961
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,524,445
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,486,961
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -342
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 20,867
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,959
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,493,401
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,168,314
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 46,535
D. Usług (účtová grupa 51) 81,276
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 136,630
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 105,611
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 27,820
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,199
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,908
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,471
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,471
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 7,494
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -816
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,589
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,044
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 190,494
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 26,139
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 21,855
2. Pozostałe koszty (562A) 21,855
O. Walutowe straty (563) 178
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,106
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -26,134
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,910
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,465
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -415
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,445
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016