Utwórz fakturę

EMERALD REGINA SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Nazwa firmy EMERALD REGINA SLOVENSKO
PIN 35721421
TIN 2020267392
Numer VAT SK2020267392
Data utworzenia 27 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EMERALD REGINA SLOVENSKO
Ventúrska 7
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 276 782 €
Zysk -128 731 €
Kapitał 3 833 790 €
Kapitał własny 2 547 167 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0904010101, 0259301211
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,239,408
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 771,530
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 771,530
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,447
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 637,083
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 128,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,465,196
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,672,330
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 50
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,672,280
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,523,166
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,506,419
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,506,419
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,831
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,916
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 269,700
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,419
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 268,281
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,682
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,682
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,239,408
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,268,488
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 235,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 235,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 743,973
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 22,105
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 22,105
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 396,141
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 396,141
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -128,731
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,966,881
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,282,957
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 1,279,152
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,805
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,682,804
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 384,006
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 384,006
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 990
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,297,808
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,120
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,120
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,039
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 4,039
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 221,782
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 276,782
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 100,001
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,560
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 55,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,221
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 350,681
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 89,798
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,152
D. Usług (účtová grupa 51) 100,068
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,876
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,827
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,587
4. Koszty społeczne (527, 528) 462
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,749
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,517
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,517
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 87,592
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,929
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -73,899
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -76,457
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,278
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,278
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,278
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 57,049
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 56,450
2. Pozostałe koszty (562A) 56,450
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 599
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -53,771
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -127,670
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,061
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,061
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -128,731
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016