Utwórz fakturę

TRANS TAH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRANS TAH
PIN 35721456
TIN 2020203658
Numer VAT SK2020203658
Data utworzenia 27 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TRANS TAH
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 87 577 €
Zysk -148 193 €
Kapitał 1 186 146 €
Kapitał własny 659 902 €
Dane kontaktowe
E-mail trans@trans-tah.sk
Telefon(y) 0905230981, 0336413555
Telefon(y) kom. +421905230981, 0905230981
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,066,862
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 854,960
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 852,835
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 459,619
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 305,388
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 47,961
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 39,867
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,125
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 2,125
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 211,804
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 77,525
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 308
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 77,217
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 132,086
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 129,769
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,769
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,317
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,193
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 748
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,445
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 98
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 98
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,066,862
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 511,709
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 751,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 751,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 426
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 426
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -91,524
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 153,450
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -244,974
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -148,193
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 555,153
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 72,667
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 58,479
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,727
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 12,461
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 20,704
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 461,782
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 266,655
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 266,655
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 172,390
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,418
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,594
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,995
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,730
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 87,577
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 87,577
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 11,800
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 75,777
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 224,194
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,800
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 37,150
D. Usług (účtová grupa 51) 6,612
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,248
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,200
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,972
4. Koszty społeczne (527, 528) 76
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15,147
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 97,498
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 97,498
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 29,790
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,949
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -136,617
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 41,015
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,616
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,158
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 10,158
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 458
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,616
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -147,233
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -148,193
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015