Utwórz fakturę

PROJURIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.08.2016
Basic information
Nazwa firmy PROJURIS
PIN 35721812
TIN 2020982942
Numer VAT SK2020982942
Data utworzenia 20 czerwiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PROJURIS
Mikulášska 29
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 59 833 €
Zysk -1 013 €
Kapitał 195 553 €
Kapitał własny 66 114 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254434270
Date of updating data: 18.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 151,791
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 147,549
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,763
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 2,763
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 108,272
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 24,160
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 78,615
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,497
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 36,514
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 36,514
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,679
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 321
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 321
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 321
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,358
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 98
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,260
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 563
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 202
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 151,791
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,807
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,200
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,200
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 32,980
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 32,980
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,013
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 79,984
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 79,834
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,360
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,360
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 949
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 623
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,648
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 72,254
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 18.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 59,833
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 59,833
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 59,833
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,321
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,152
D. Usług (účtová grupa 51) 12,563
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 21,539
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,116
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,423
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 556
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,713
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,713
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,798
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,512
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 42,118
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 185
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 185
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -184
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,328
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,341
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,341
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,013
Date of updating data: 18.08.2016
Date of updating data: 18.08.2016