Utwórz fakturę

DOMPARK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DOMPARK
PIN 35721995
TIN 2020210291
Numer VAT SK2020210291
Data utworzenia 08 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOMPARK
Panónska cesta 34
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 230 549 €
Zysk 16 161 €
Kapitał 51 057 €
Kapitał własny 26 443 €
Dane kontaktowe
E-mail pechmannova@domesas.sk
Telefon(y) 0263814089
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 97,390
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,533
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,533
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,533
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 91,249
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,767
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 234
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 5,533
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 19,427
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 14,427
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,427
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 66,055
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 902
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 65,153
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 608
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 608
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 97,390
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,549
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 980
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 980
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,769
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,035
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -17,266
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,161
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,365
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 816
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 816
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 47,839
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 29,430
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,430
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,462
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,065
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,882
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,710
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,710
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 9,476
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9,476
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 229,490
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 230,549
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,945
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 214,545
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 995
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 64
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 208,583
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 20,590
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,076
D. Usług (účtová grupa 51) 52,188
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 123,578
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 87,409
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,561
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,608
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 905
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,904
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,904
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,342
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 21,966
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 150,631
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,212
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,212
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,208
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 20,758
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,597
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,597
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,161
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015