Utwórz fakturę

IDO HUTNÝ PROJEKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.10.2015
Basic information
Nazwa firmy IDO HUTNÝ PROJEKT
PIN 35722371
TIN 2020267612
Numer VAT SK2020267612
Data utworzenia 15 lipiec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba IDO HUTNÝ PROJEKT
Lakeside Park 01, Tomášikova 64
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 872 595 €
Zysk -353 967 €
Kapitał 2 811 747 €
Kapitał własny -293 074 €
Dane kontaktowe
E-mail hupro@hupro.sk
Telefon(y) 0232177216, 0232177296, 0232177303, 0232177304, 0232177240
Nr(y) faksu 0232177401
Date of updating data: 26.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,464,897
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 122,795
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 97,696
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 97,696
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,099
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,915
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,184
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,198,294
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 189
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 189
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 294,082
8. Podatek odroczony należności (481A) 294,082
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,320,070
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,292,889
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,292,889
2. Wartość netto kontraktu (316A) 21,158
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 173
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,850
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 583,953
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,956
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 580,997
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 143,808
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 20,938
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 122,870
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,464,897
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -647,041
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 182,512
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 182,512
A.II. Składki (412) 21,364
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 36,506
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 36,506
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -95,577
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -97,922
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) 2,345
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -437,879
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,569,537
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,007,416
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -353,967
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,111,938
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 21,891
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 21,891
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,916,387
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 891,247
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 891,247
2. Wartość netto kontraktu (316A) 741,601
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 124,631
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 253,790
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 905,118
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 173,660
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 77,585
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 96,075
Date of updating data: 26.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,844,417
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,872,595
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,844,417
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,798
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,380
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,097,872
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 103,560
D. Usług (účtová grupa 51) 1,786,210
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,382,008
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,502,621
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 816,588
4. Koszty społeczne (527, 528) 62,799
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,062
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 55,108
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 55,108
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 46
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 768,878
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -225,277
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,954,647
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 76
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 76
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,096
O. Walutowe straty (563) 437
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,659
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,019
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -227,296
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 126,671
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 28,731
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 97,940
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -353,967
Date of updating data: 26.10.2015
Date of updating data: 26.10.2015