Utwórz fakturę

Spinner - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Spinner
PIN 35722550
TIN 2020241685
Numer VAT SK2020241685
Data utworzenia 17 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Spinner
Miletičova 5
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 948 850 €
Zysk 5 744 €
Kapitał 1 598 177 €
Kapitał własny 295 467 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252932903, 0903408613
Telefon(y) kom. +421903184046, +421903408613, +421903408995, +421903771553, 0903408613
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,062,448
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 654,888
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 15,371
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 15,371
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 638,567
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 234,651
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 400,429
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,487
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 950
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 950
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,405,073
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 13,114
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 13,114
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,247,781
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 694,801
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 694,801
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 21,154
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,655
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 528,171
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 144,178
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,919
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 140,259
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,487
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,487
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,062,448
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,166
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 228,178
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,423
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,423
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 178,863
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 178,863
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,744
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,629,180
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 160,547
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 89,500
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 63,531
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,516
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 218,805
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,178,013
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 842,314
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 842,314
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 74,208
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,589
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,694
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,183
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 227,025
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,255
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 13,255
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,560
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 102
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 102
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,900,553
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,948,850
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 34,983
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,865,570
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 38,800
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,497
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,931,188
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 24,735
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 51,823
D. Usług (účtová grupa 51) 3,353,047
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 383,961
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 271,274
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 94,339
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,348
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 248
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 94,913
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 94,913
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 17,541
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,016
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,904
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,662
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 470,948
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,724
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9,724
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9,724
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,861
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,307
2. Pozostałe koszty (562A) 14,307
O. Walutowe straty (563) 11
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,543
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,525
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,781
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,781
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,744
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016