Utwórz fakturę

LETRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy LETRA
PIN 35722622
TIN 2021299599
Numer VAT SK2021299599
Data utworzenia 16 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LETRA
Hlavná 25
91701
Trnava
Financial information
Sprzedaż i dochody 420 767 €
Zysk -4 907 €
Kapitał 783 809 €
Kapitał własny 183 831 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265311986
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 378,005
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 356,547
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 356,547
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 78,513
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 271,838
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,196
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,224
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 12,608
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,608
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,608
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,616
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,774
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,842
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 234
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 234
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 378,005
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,461
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 996
2. Inne fundusze (427, 42X) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 106,414
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 280,516
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -174,102
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,907
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 265,544
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 162,584
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 47,960
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,187
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,187
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,438
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,047
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,288
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 55,000
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,570
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 420,767
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,570
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 419,167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,736
D. Usług (účtová grupa 51) 9,197
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,946
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 28,561
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 28,561
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 369,691
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,341
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,031
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -7,627
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,981
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,899
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 9,203
2. Pozostałe koszty (562A) 2,696
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,977
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,946
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,907
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016