Utwórz fakturę

MEC Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy MEC Slovakia
PIN 35722908
TIN 2020250881
Numer VAT SK2020250881
Data utworzenia 26 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEC Slovakia
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 968 175 €
Zysk 165 822 €
Kapitał 10 254 309 €
Kapitał własny 468 296 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0257880410, 0257880411
Nr(y) faksu 0257880413
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,614,808
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 68,827
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 2,476
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 2,476
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 61,351
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 11,760
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,206
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,385
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 5,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,490,217
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 7,087
8. Podatek odroczony należności (481A) 7,087
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,445,826
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,404,639
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,404,639
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41,187
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,304
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,642
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 34,662
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 55,764
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 55,764
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,614,808
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 385,940
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,958
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,958
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 198,563
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 198,563
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 165,822
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,226,722
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 569
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 569
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,758,594
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,475,349
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,475,349
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 82,112
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 39,926
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 32,489
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 128,718
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 79,385
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 71,380
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,005
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 388,174
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,146
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,146
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 25,820,126
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 25,968,175
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,820,126
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,900
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 146,149
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,715,536
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42,195
D. Usług (účtová grupa 51) 24,610,626
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,018,890
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 738,705
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 239,813
4. Koszty społeczne (527, 528) 40,372
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,995
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,122
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,122
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -2,194
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,902
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 252,639
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,167,305
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,991
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 638
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 638
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1,353
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,676
M. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) -410
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,382
2. Pozostałe koszty (562A) 3,382
O. Walutowe straty (563) 1,258
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,446
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,685
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 244,954
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 79,132
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 69,296
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 9,836
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 165,822
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015