Utwórz fakturę

Stavebné bytové družstvo SLOVBYT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy Stavebné bytové družstvo SLOVBYT
Stan W likwidacji
PIN 35723084
TIN 2021348472
Numer VAT SK2021348472
Data utworzenia 25 czerwiec 1997
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Stavebné bytové družstvo SLOVBYT
Višňová 7/A
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 493 €
Zysk -3 431 €
Kapitał 208 382 €
Kapitał własny 21 528 €
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 87,277
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 95,251
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 95,251
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 25,593
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 54,985
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,673
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 -7,641
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -10,534
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -10,534
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,205
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,205
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 688
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 66
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 622
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) -333
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) -333
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 87,277
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,097
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,660
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 166
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 19,702
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 76,854
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -57,152
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,431
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,180
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,512
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 996
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 170
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 3,346
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 64,668
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,303
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,303
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 60,930
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 305
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 171
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 959
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,493
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,493
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 15,493
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,902
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,886
D. Usług (účtová grupa 51) 2,794
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,711
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,224
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,487
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,511
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,511
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,409
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,813
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 62
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 62
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -62
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,471
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,431
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016