Utwórz fakturę

MAXO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAXO
PIN 35723238
TIN 2020228496
Numer VAT SK2020228496
Data utworzenia 23 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAXO
Teplická 1
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 499 635 €
Zysk -28 628 €
Kapitał 118 977 €
Kapitał własny -35 090 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262522723, 0262522722, 0917630217
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 98,130
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,341
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,341
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,341
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38,715
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,372
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 83
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 9,289
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,418
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,418
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,418
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,229
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,229
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,229
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,696
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,872
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,824
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 44,074
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 44,074
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 98,130
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -63,718
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,319
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -45,712
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 25,647
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -71,359
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,628
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,848
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 936
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 936
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 158,196
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 72,574
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,574
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 81,322
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 687
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,613
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,716
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,716
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 499,636
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 499,635
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,810
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 495,656
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 169
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 521,999
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,044
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 12,078
D. Usług (účtová grupa 51) 458,352
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 39,219
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 28,278
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,775
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,166
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 400
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,381
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,381
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 525
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -22,364
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,992
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,305
O. Walutowe straty (563) 13
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,292
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,304
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -27,668
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -28,628
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015