Utwórz fakturę

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.10.2016
Basic information
Nazwa firmy SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA
PIN 35723394
TIN 2020267744
Numer VAT SK2020267744
Data utworzenia 26 czerwiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA
Karadžičova 16
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 31 010 129 €
Zysk 1 003 532 €
Kapitał 14 977 938 €
Kapitał własny 231 519 €
Dane kontaktowe
E-mail sk.schneider@sk.schneider-electric.com
witryna internetowa http://www.schneider-electric.sk
Telefon(y) +421245524000, +421850123455, +421245524010, +421245640051
Nr(y) faksu 0245524000
Date of updating data: 06.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,609,612
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 189,902
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 189,902
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 92,742
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,463
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 42,697
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,227,567
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 379,043
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 110,564
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 12,497
3. Produkty (123) - /194/ 13,752
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 242,230
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 346,932
8. Podatek odroczony należności (481A) 346,932
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,315,425
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,302,047
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,226,572
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,075,475
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13,378
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,186,167
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,619
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,182,548
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,192,143
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 154,714
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,037,429
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,609,612
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,258,167
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 100,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 100,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,345,365
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,345,365
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,003,532
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,167,955
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 50,863
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 50,863
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 96,118
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 96,118
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,639,323
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,382,344
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,329,487
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,052,857
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 231,812
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 163,806
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 858,544
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,817
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,381,651
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 153,996
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,227,655
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 183,490
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 183,490
Date of updating data: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 31,028,391
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 31,010,129
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 12,994,734
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 10,891,374
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,142,283
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -41,106
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,844
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,579,822
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,812,761
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,720,304
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 350
D. Usług (účtová grupa 51) 8,173,491
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,858,426
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,211,576
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,460,823
4. Koszty społeczne (527, 528) 186,027
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,236
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 116,973
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 116,973
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -175,265
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,546
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,430,307
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,280,379
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 96
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 89
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 89
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 18,484
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,380
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 7,380
O. Walutowe straty (563) 1,102
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,002
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,388
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,411,919
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 408,387
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 453,213
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -44,826
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,003,532
Date of updating data: 06.10.2016
Date of updating data: 06.10.2016