Utwórz fakturę

DOPRASTAV EXPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.06.2016
Basic information
Nazwa firmy DOPRASTAV EXPORT
PIN 35723696
TIN 2020228265
Numer VAT SK2020228265
Data utworzenia 29 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOPRASTAV EXPORT
Staviteľská 5
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 183 158 €
Zysk 171 286 €
Kapitał 8 094 135 €
Kapitał własny 1 990 894 €
Dane kontaktowe
E-mail doprastav.export@nextra.sk
witryna internetowa http://www.dpse.sk
Telefon(y) +421244873466
Nr(y) faksu 0244888656
Date of updating data: 23.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,696,653
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 865,013
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 865,013
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 218,911
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 538,163
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 107,282
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 657
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,820,715
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 14,314
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 14,314
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,025,922
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 1,011,146
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,011,146
8. Podatek odroczony należności (481A) 14,776
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,526,353
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,559,032
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,559,032
2. Wartość netto kontraktu (316A) 479,894
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 469,712
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,715
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 254,126
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,548
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 242,578
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,925
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,925
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,696,653
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,159,865
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,862
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,862
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -6,639
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,971,717
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,971,717
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,286
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,536,788
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 84,737
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 47,957
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 31,670
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 16,287
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 21,803
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 14,977
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 12,361
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 12,361
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,085,947
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,544,420
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 576,115
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 188,571
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,779,734
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 194,116
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 79,021
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 259,455
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,935
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 131,733
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 131,733
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,222,010
Date of updating data: 23.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,132,904
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,183,158
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 120,054
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 10,120,326
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,892,524
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,954
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,809,757
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 120,054
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,418,614
D. Usług (účtová grupa 51) 9,345,802
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,158,689
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,289,102
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 824,215
4. Koszty społeczne (527, 528) 45,372
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 60,247
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 110,889
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 110,889
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,737
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 431,881
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 161,844
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 373,401
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,248,434
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,554
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,816
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,816
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 24,737
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 174,378
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 69,459
2. Pozostałe koszty (562A) 69,459
O. Walutowe straty (563) 83,430
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 21,489
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -145,824
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 227,577
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 56,291
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 39,101
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 17,190
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 171,286
Date of updating data: 23.06.2016