Utwórz fakturę

DOPRASTAV EXPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.01.2017
Basic information
Nazwa firmy DOPRASTAV EXPORT
PIN 35723696
TIN 2020228265
Numer VAT SK2020228265
Data utworzenia 29 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOPRASTAV EXPORT
Staviteľská 5
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 17 459 698 €
Zysk 153 912 €
Kapitał 8 094 135 €
Kapitał własny 1 990 894 €
Dane kontaktowe
E-mail doprastav.export@nextra.sk
witryna internetowa http://www.dpse.sk
Telefon(y) +421244873466
Nr(y) faksu 0244888656
Date of updating data: 17.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,032,895
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,059,602
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 909,602
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 218,911
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 498,038
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 191,996
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 657
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 150,000
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 150,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,954,329
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 17,017
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 17,017
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 944,939
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 884,414
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 884,414
8. Podatek odroczony należności (481A) 60,525
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,697,888
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,251,117
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,614
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,247,503
2. Wartość netto kontraktu (316A) 286,536
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 146,902
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13,333
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 294,485
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,438
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 283,047
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,964
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,879
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 85
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,032,895
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,316,341
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,862
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,862
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -6,639
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,145,567
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,145,567
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 153,912
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,716,554
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 171,731
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 72,564
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 40,190
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 32,374
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19,888
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 79,279
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 15,738
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 15,738
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,427,076
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,486,851
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 370,940
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -598
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,116,509
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 253,049
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 190,458
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 440,780
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,938
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 107,310
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 107,310
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,994,699
Date of updating data: 17.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 17,439,906
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 17,459,698
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 310,230
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,141,658
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,988,018
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,792
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,209,964
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 310,230
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,251,741
D. Usług (účtová grupa 51) 8,856,957
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,445,529
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,654,215
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 733,931
4. Koszty społeczne (527, 528) 57,383
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 34,282
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 109,515
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 109,515
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 14,714
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186,996
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 249,734
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,020,978
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 48,868
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 509
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 509
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 45,811
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,548
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 156,764
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 69,078
2. Pozostałe koszty (562A) 69,078
O. Walutowe straty (563) 78,371
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,315
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -107,896
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 141,838
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -12,074
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 33,675
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -45,749
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 153,912
Date of updating data: 17.01.2017