Utwórz fakturę

BSP Consulting - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BSP Consulting
PIN 35723718
TIN 2020267810
Numer VAT SK2020267810
Data utworzenia 22 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BSP Consulting
K Železnej studienke 27
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 463 634 €
Zysk 6 887 €
Kapitał 223 694 €
Kapitał własny 132 934 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262521581, 0220903500, 59356735
Nr(y) faksu 0254777638
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 309,881
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,775
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,775
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,775
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 284,106
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 82,135
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 81,637
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,637
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 378
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 117
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 117
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 201,854
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,553
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 196,301
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 309,881
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 139,820
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,509
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 10,509
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 89,230
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 89,230
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,887
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,061
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 63,017
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 63,017
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 91,997
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 37,432
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,432
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 30,077
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,307
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,171
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,047
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 15,047
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 463,634
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 463,634
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 463,634
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 450,867
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,448
D. Usług (účtová grupa 51) 78,221
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 327,720
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 251,439
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 57,385
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,896
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,494
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,968
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,968
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,767
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 358,965
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,927
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,927
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,912
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,855
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 968
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 968
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,887
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015