Utwórz fakturę

European Contract Logistics – Slovakia „ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 05.01.2017
Basic information
Nazwa firmy European Contract Logistics – Slovakia „
Stan W likwidacji
PIN 35723874
TIN 2020218541
Numer VAT SK2020218541
Data utworzenia 24 lipiec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba European Contract Logistics – Slovakia „
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 043 977 €
Zysk 32 998 €
Kapitał 264 658 €
Kapitał własny 170 451 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244873870
Date of updating data: 05.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 257,562
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,062
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,062
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,062
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 237,024
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 236,595
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 168,746
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,919
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,827
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 45,233
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,616
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 429
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 407
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 22
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,476
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,476
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 257,562
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 131,586
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 91,285
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 91,285
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,998
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,976
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 277
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 277
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 112,107
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 100,718
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,688
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,030
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,299
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,531
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,559
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,592
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,832
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 9,760
Date of updating data: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,035,894
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,043,977
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,035,894
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,083
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 997,544
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,161
D. Usług (účtová grupa 51) 844,799
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 127,632
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 92,674
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 30,435
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,523
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 124
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,000
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,974
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 286
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,568
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 46,433
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 174,934
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,240
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,238
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,238
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,497
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
O. Walutowe straty (563) 70
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,427
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 743
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 47,176
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14,178
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14,178
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 32,998
Date of updating data: 05.01.2017
Date of updating data: 05.01.2017