Utwórz fakturę

ROZBORA DESIGN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ROZBORA DESIGN
PIN 35724331
TIN 2020210445
Numer VAT SK2020210445
Data utworzenia 05 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROZBORA DESIGN
Kopčianska 8-10
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 802 €
Zysk -26 404 €
Kapitał 78 981 €
Kapitał własny -369 777 €
Dane kontaktowe
E-mail photo@sugarfree.sk
Telefon(y) 0907133331, 0905310146
Telefon(y) kom. 0905310146
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 96,341
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 31,998
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 196
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 196
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 31,802
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,802
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 54,974
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,053
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,053
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 35,308
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 23,096
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,096
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 381
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 828
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 11,003
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,613
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,327
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,286
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,369
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 6,879
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,490
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 96,341
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -395,863
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,728
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,060
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -332
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -379,519
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -379,519
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,404
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 492,204
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,108
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 398
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 7,710
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480,729
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 26,291
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,291
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 90,817
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,027
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,016
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,725
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 359,853
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 809
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 809
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,516
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 42
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,415
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,802
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,746
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 19,669
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 387
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,236
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,563
D. Usług (účtová grupa 51) 13,816
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,369
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,550
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,013
4. Koszty społeczne (527, 528) 806
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 452
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,426
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,426
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,610
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -22,434
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,964
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,010
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,560
2. Pozostałe koszty (562A) 1,560
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,449
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,010
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -25,444
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26,404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015