Utwórz fakturę

SMC Priemyselná automatizácia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy SMC Priemyselná automatizácia
PIN 35724340
TIN 2020267843
Numer VAT SK2020267843
Data utworzenia 06 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SMC Priemyselná automatizácia
Fatranská ulica 1223
01301
Teplička nad Váhom
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 081 638 €
Zysk 233 360 €
Kapitał 6 017 233 €
Kapitał własny 5 708 211 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255423065, 0424434207, 0413213211, 0413213218
Nr(y) faksu 0413213210
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,244,666
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,055,762
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 5,247
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 5,247
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,050,515
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 417,227
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,494,002
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 139,286
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,183,573
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 312,658
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 301
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 312,357
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 710,996
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 698,413
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 698,413
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 7,530
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,053
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,159,919
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,856
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,156,063
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,331
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,363
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,968
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,244,666
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,936,571
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,220,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,220,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 830
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 107,200
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 107,200
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,375,181
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,375,181
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 233,360
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 308,095
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 48,284
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,372
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 46,912
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 206,369
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 12,566
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,566
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 38,656
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 34,762
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,672
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 97,713
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 53,442
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,937
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 38,505
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,924,462
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,081,638
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,845,172
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 79,290
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 155,924
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,252
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,772,533
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,410,311
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 114,501
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -11,518
D. Usług (účtová grupa 51) 261,612
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 742,252
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 538,166
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 191,125
4. Koszty społeczne (527, 528) 12,961
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,032
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 203,611
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 203,611
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,833
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,899
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 309,105
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,305,480
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,989
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6,978
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6,978
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,337
O. Walutowe straty (563) 11
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,326
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,652
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 313,757
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 80,397
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 84,037
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,640
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 233,360
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015