Utwórz fakturę

Geoddat - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Geoddat
PIN 35724480
TIN 2020241762
Numer VAT SK2020241762
Data utworzenia 13 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Geoddat
Pekná cesta 15/2457
83152
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 413 205 €
Zysk 917 €
Kapitał własny 303 361 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243423578, 0243634539
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,815,637
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,655,838
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,655,838
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,289,936
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,356,594
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,308
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 149,236
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 48
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 48
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 104,999
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 104,999
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,999
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 44,189
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,146
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 42,043
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,563
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,863
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 8,700
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,815,637
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,943
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,450
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,450
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,063
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -2,063
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 917
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,780,084
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,702
6. Długoterminowe pożyczki otrzymane (475A) 15,364
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 338
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,240,907
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,512,475
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 83,486
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,486
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,408,382
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,290
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 250
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,158
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 909
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 11,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 25,610
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 25,610
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 412,014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 413,205
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 412,014
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,191
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 346,293
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 57,657
D. Usług (účtová grupa 51) 191,879
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 18,353
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,573
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,730
4. Koszty społeczne (527, 528) 50
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 26,806
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,366
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,366
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,577
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,655
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 66,912
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 162,478
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 65,037
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 64,432
2. Pozostałe koszty (562A) 64,432
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 605
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -65,035
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,877
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 917
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015