Utwórz fakturę

LIESKO-STAV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LIESKO-STAV
PIN 35724552
TIN 2020200743
Numer VAT SK2020200743
Data utworzenia 13 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LIESKO-STAV
Športova 6
90045
Malinovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 730 895 €
Zysk 2 540 €
Kapitał 280 122 €
Kapitał własny 45 863 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245955459
Nr(y) faksu 0245955459
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 248,647
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 87,984
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 87,984
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 87,984
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 159,092
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 76,749
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 433
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 76,316
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 56,780
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 56,342
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,342
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 398
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,563
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,059
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 24,504
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,571
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,571
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 248,647
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,403
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,919
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,919
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 24,895
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,992
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 266
2. Inne fundusze (427, 42X) 266
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,209
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,196
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -5,405
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,540
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 200,244
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,802
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,102
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 5,700
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 190,039
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,378
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,378
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 153,152
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,955
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,052
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,502
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,403
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,403
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 699,611
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 730,895
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 663,392
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 36,219
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,284
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 725,783
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 557,361
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41,952
D. Usług (účtová grupa 51) 25,207
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 43,134
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 30,296
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,407
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,431
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,934
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 44,036
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 44,036
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 5,888
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,271
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,112
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 75,091
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,614
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 743
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 743
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 871
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,612
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,500
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,540
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015