Utwórz fakturę

OMNITRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Nazwa firmy OMNITRADE
PIN 35724633
TIN 2020267887
Numer VAT SK2020267887
Data utworzenia 14 sierpień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba OMNITRADE
Miletičova 1
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 872 147 €
Zysk -5 088 096 €
Kapitał 21 897 081 €
Kapitał własny 13 488 293 €
Dane kontaktowe
E-mail infocentrum@vratna.sk
witryna internetowa http://www.vratna.sk
Telefon(y) +421255574969
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 14,878,966
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,791,423
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 950
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 950
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,790,473
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 399,844
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 9,669,054
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,008,811
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 199,000
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 513,764
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,080,363
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 39,600
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 25,097
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 14,503
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,420,000
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 2,420,000
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,420,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 505,528
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 481,248
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 280,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201,248
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 17,000
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,280
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 115,235
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,523
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 97,712
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,180
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,180
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 14,878,966
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,400,197
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,987,460
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,987,460
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 966,177
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,534,656
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,724,019
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -189,363
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,088,096
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,478,769
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,315,327
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 1,611,521
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 1,611,521
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 42,231
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 94,904
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 566,671
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,317,901
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 186,846
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,729
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,117
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,844,412
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 34,611
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 43,708
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 201,326
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,998
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 39,041
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 39,041
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,806,500
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,402,875
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,872,147
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 80,233
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 180,685
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,141,957
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 18,353
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,174,402
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,276,517
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,818,773
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 36,108
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 639,303
D. Usług (účtová grupa 51) 1,140,306
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 758,861
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 525,564
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 21,510
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 185,696
4. Koszty społeczne (527, 528) 26,091
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 21,589
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 680,278
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 523,237
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 157,041
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,209,861
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -3,373
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 335,840
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,946,626
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 605,511
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 7
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 7
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 19
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 132,134
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 115,210
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 10,027
2. Pozostałe koszty (562A) 105,183
O. Walutowe straty (563) 131
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 16,793
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -132,108
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,078,734
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,362
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 6,482
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,088,096
Date of updating data: 21.11.2016