Utwórz fakturę

KOFT Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KOFT Bratislava
PIN 35724731
TIN 2020228485
Numer VAT SK2020228485
Data utworzenia 18 sierpień 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KOFT Bratislava
Jána Stanislava 28A
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 372 845 €
Zysk 173 831 €
Kapitał 3 851 102 €
Kapitał własny 3 801 502 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0250205200
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,270,371
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,135,459
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 182
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 182
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,377,077
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 55,145
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,284,511
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,421
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,758,200
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,758,200
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 132,991
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 61
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 61
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 25
8. Podatek odroczony należności (481A) 25
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,416
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 25,072
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,047
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,025
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,294
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 50
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 104,489
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,096
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 103,393
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,921
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,728
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 193
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,270,371
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,234,628
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 40,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 40,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 895,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 8,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 8,000
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 2,618,215
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 2,618,215
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 499,582
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 499,582
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 173,831
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,513
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,551
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 48
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 7,503
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 24,993
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,652
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,652
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,928
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,340
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,029
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,044
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,969
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,969
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 230
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 230
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 372,845
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 372,845
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 372,845
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 342,084
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 117,926
D. Usług (účtová grupa 51) 43,505
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 66,548
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 49,340
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,371
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,837
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,271
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 106,523
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 106,523
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,311
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 30,761
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 211,414
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 150,021
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 150,000
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 150,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 225
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 224
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 149,796
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 180,557
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,726
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,677
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 49
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 173,831
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015