Utwórz fakturę

EOS KSI Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.09.2016
Basic information
Nazwa firmy EOS KSI Slovensko
PIN 35724803
TIN 2020228320
Numer VAT SK2020228320
Data utworzenia 13 sierpień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EOS KSI Slovensko
Pajštúnska 5
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 19 291 263 €
Zysk 5 489 489 €
Kapitał 28 096 192 €
Kapitał własny 6 381 588 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@eos-ksi.sk
witryna internetowa http://www.eos-ksi.sk
Telefon(y) +421232300111, +421232300110, +421232300901
Telefon(y) kom. +421911778075
Nr(y) faksu 0232300110
Date of updating data: 07.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,349,318
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 318,921
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,987
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,987
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 221,382
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 221,382
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 95,552
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 95,552
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 29,997,200
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,270,830
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
8. Podatek odroczony należności (481A) 3,270,830
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 25,318,408
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 25,247,990
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,641
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,241,349
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,187
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 67,231
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,407,962
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,523
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,400,439
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 33,197
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 33,197
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,349,318
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,015,710
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 500,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 500,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 41,492
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 41,492
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,984,729
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,984,729
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,489,489
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,333,608
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,226
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,226
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 21,868,113
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 300,643
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,203
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 253,440
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 21,243,703
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 125,650
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 69,235
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 128,882
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 459,983
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 73,572
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 386,411
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,286
Date of updating data: 07.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 19,288,266
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 19,291,263
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,290,217
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,001,046
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,969,114
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 151,793
D. Usług (účtová grupa 51) 2,767,612
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,869,944
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,128,366
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 642,711
4. Koszty społeczne (527, 528) 98,867
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,471,569
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 112,156
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 112,156
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,098,167
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 497,873
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,322,149
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -629,188
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 743
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 207
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 207
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 233
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 303
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,262,046
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,107,963
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,107,963
O. Walutowe straty (563) 1,242
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 152,841
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,261,303
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,060,846
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,571,357
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,610,121
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -38,764
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,489,489
Date of updating data: 07.09.2016